Menu Zamknij

Uchwały z dnia 19. grudnia 2007 r.

U C H W A Ł A Nr 131/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić opinię wystawioną przez Biuro ZW NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego nie wyrażającą zgody na zwolnienie policjanta z uwagi na ważny interes służby tj. na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o Policji. Opinia dotyczy postępowania administracyjnego prowadzonego wobec sierż. szt. Artura Łuczaka.  

U C H W A Ł A Nr 132/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić opinie Biura ZW NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego wystawione w sprawie projektu Rozporządzenia MSW i A zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego.  

U C H W A Ł A Nr 133/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia delegować w skład Komisji Funduszu Pomocowego i Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2008”; przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kol. Krzysztofa Rogozińskiego oraz wiceprzewodniczącego – skarbnika ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kol. Macieja Jeżewskiego.

U C H W A Ł A Nr 134/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zwrócić się do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z żądaniem przedstawienia pisemnego rozliczenia środków finansowych pochodzących z 60 % odpisu środków finansowych powstałych z wakatów.
Roszczenie wynika z § 10 Statutu NSZZ Policjantów.  

U C H W A Ł A Nr 135/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia uchylić własną Uchwałę nr 130/07 z dnia 11.10.2007rok.  

U C H W A Ł A Nr 136/07 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia przyjąć sposobu naliczani liczby delegatów z organizacji terenowych na Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze i Sprawozdawcze organizacji wojewódzkiej NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego. 

1. 1 delegat na 20 członków organizacji terenowej liczącej do 100 członków.

2. Jeżeli liczba członków organizacji terenowej zamyka się w granicach od 101 do 300 członków to liczbę delegatów oblicza się w następujący sposób: 1 delegat na 20 członków do 100 członków organizacji terenowej plus 1 delegat na 40 członków dla pozostałej liczby członków organizacji terenowej.

3. jeżeli liczba członków organizacji terenowej przekracza liczbę 300 członków to liczbę delegatów oblicza się w następujący sposób: 1 delegat na 20 członków do 100 członków organizacji terenowej plus 1 delegat na 40 członków dla zakresu od 101 do 300 członków organizacji terenowej plus 1 delegat na 50 członków dla pozostałej liczby członków organizacji terenowej.

4. Liczbę delegatów oblicza się według stanu członków organizacji terenowych na dzień 31.12.2007 r. zgodnie z wykazem znajdującym się w Biurze ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

Powyższy wniosek wynika z potrzeby zapewnienia małym organizacją terenowym możliwości realnego wpływania na decyzję podejmowane przez Konferencje a co za tym idzie również wpływanie na wybór władz organizacji wojewódzkiej. Dotychczasowy sposób naliczania delegatów marginalizował małe organizacje terenowe, a jednocześnie powodował sytuację w której duża organizacja terenowa mogła całkowicie zdominować wybór do organów związku i w konsekwencji doprowadzić do niemożności wpływania na decyzję Zarządu Wojewódzkiego przez przedstawicieli pozostałych organizacji terenowych. Jednocześnie przypominam, że podobny system obowiązuje przy wyborze delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ( § 25 pkt. 3 statutu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *