Menu Zamknij

Uchwały z dnia 04 czerwca 2008 r.

U C H W A Ł A Nr 152/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić wystawioną przez Biuro ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego opinię w sprawie postępowania administracyjnego wobec nadkom. Ryszarda Haśkiewicza.

U C H W A Ł A Nr 153/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić opinie wystawione przez Biuro ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w sprawie:

1. Projektu Rozporządzenia MSW i A zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

2. Projektu Rozporządzenia MSW i A zmieniającego Rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

U C H W A Ł A Nr 154/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia zatwierdzić protokół przydziału wczasów w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Krokus” na rok 2008.

U C H W A Ł A Nr 155/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego składa wniosek do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o wszczęcie sporu zbiorowego z Komendantem Głównym Policji w związku z naruszeniem praw związkowych.

u z a s a d n i e n i e

Komendant Główny Policji bez uzgodnień ze Związkiem Zawodowym Policjantów podjął decyzję przenoszenia środków finansowych z „programu modernizacji Policji” na cele pozapłacowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek Policji.

U C H W A Ł A Nr 156/08 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o przeznaczenie kwoty 1000zł na zakup obciążeń do sztangi będącej na wyposażeniu siłowni przy KMP w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *