Menu Zamknij

Komunikat z obrad Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

13 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Jednym z ważniejszych tematów obrad była nowelizacja art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, ale tym razem dyskusja oparła się już na konkretach przedstawionych przez Wiceministra MSWiA Macieja Wąsika w piśmie  DB-W-078-21/2020 z dnia 12 października 2020 r.

Oprócz spraw emerytalnych Zarząd Główny NSZZ Policjantów zajął się szeregiem tematów, z których część udało się już załatwić a część wymaga dalszych działań i negocjacji zarówno z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i z Komendantem Głównym Policji. Wśród spraw o największym znaczeniu debatowano nad:

 1. Programem Rozwoju, mającym być kontynuacją kończącego się Programu Modernizacji;

 2. Funduszem nagrodowym dla policjantów, który zgodnie z planami Rządu ma być w przyszłym roku zamrożony;

 3. Systemowym uregulowaniu kwestii zachowania pełnego uposażenie przez policjantów, którzy w związku ze służbą zachorują na cowid-19 lub skierowani zostaną na kwarantannę;

 4. Koniecznością wprowadzenia zmiany w niedawno znowelizowanym rozporządzeniu MSWiA o rozkładzie czasu służby policjantów;

 5. Występującymi w części garnizonów opóźnieniami w wypłacie niektórych świadczeń pieniężnych;

 6. Zakupieniem dla policjantów szczepionek przeciwko grypie;

 7. Kontrowersjami związanymi z postępowaniem mandatowym w związku z nieprzestrzeganiem ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych.

W sprawie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i zniesieniu ograniczenia zawartego w art. 15a, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski przekazał informację na temat przebiegu negocjacji z Ministrem Mariuszem Kamińskim i Wiceministrem Maciejem Wąsikiem. Przewodniczący zdał szczegółową relację ze spotkania, które odbyło się 25 września 2020 r. i rozmów, jakie po tym spotkaniu prowadził osobiście z Wiceministrem Maciejem Wąsikiem. Korzyścią jaka z tych działań wyniknęła jest niewątpliwie to, że z propozycji resortu zniknął „powszechny wiek emerytalny”, który obok 25 lat służby miał być prawdopodobnie dodatkowym parametrem warunkującym uzyskanie prawa do wliczenia pracy z cywila do emerytury mundurowej. Miejsce oprotestowanej przez Związek propozycji zastąpiła konkretna data wejścia w życie nowelizacji. Zgodnie z zapewnieniami, jakich udzielił Wiceminister Maciej Wąsik w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Jankowskiego, resort chce, by uzgodnione rozwiązania weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Zarząd Główny postanowił, że do zasad i warunków zniesienia art. 15a odniesie się niezwłocznie po przedstawieniu projektu nowelizacji ustawy. Dalsze szczegóły znajdują się w cytowanym piśmie poniżej.

Jeśli chodzi o perspektywę wprowadzenia programu rozwoju, który zgodnie z Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r. miał zasilić służby mundurowe w latach 2021 – 20124, Zarząd Główny postanowił poczekać na konkretną propozycję, która zgodnie z zapewnieniami udzielonymi podczas ostatniego spotkania z Ministrem Kamińskim ma się pojawić na spotkaniu zaplanowanym w listopadzie. ZG podkreślił jednak, że trudności związane z pandemią nie mogą zawieść oczekiwań policjantów w zakresie poprawy motywacyjnego charakteru uposażeń, w tym m.in. progresywnego dodatku służbowego, który w odróżnieniu od świadczenia motywacyjnego miałby objąć wszystkich policjantów.

W sprawie projektu zamrożenia przyszłorocznego funduszu nagrodowego, Zarząd Główny przedyskutował szereg działań, jakie należy podjąć, by Rząd i Parlament wycofały się z tej propozycji. Odnosząc się do treści opinii, która trafiła już do Marszałek Sejmu oraz do wiadomości MSWiA, Zarząd Główny zwrócił m.in. uwagę na konieczność zapewnienia sobie obecności na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W sprawie zachowania pełnego uposażenia przez policjantów, którzy w związku ze służbą zachorują na covid-19 lub skierowani zostaną na kwarantannę bądź do izolacji, przewodniczący Jankowski poinformował o działaniach, które przyniosły skutek doraźny w postaci odpowiednich poleceń wydanych przez Komendanta Głównego Policji oraz działaniach, które mają zaowocować rozwiązaniami systemowymi w dalszej perspektywie. Przewodniczący podkreślił, że tę kwestię należy uregulować w sposób trwały i do ustawy o Policji wnieść przepis zabezpieczający policjantów przed każdą epidemią i w każdym stanie nadzwyczajnym. Poinformował, że tego rodzaju propozycję przedstawiono Ministrowi Kamińskiemu na spotkaniu w dniu 25 września 2020 r.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów krytycznie ocenił ostatnią nowelizację rozporządzenia MSWiA o rozkładzie czasu służby Policjantów. Porównując uchylone już przepisy z nowymi uregulowaniami, ZG zwrócił uwagę, że w rozporządzeniu obowiązującym od dnia 12 września 2020 r. całkowicie pominięto przepis dający podstawę do zwrotu dnia wolnego w zamian za służbę pełnioną w dniu, który w grafiku służby zaplanowano jako dzień wolny. W nieobowiązującym już rozporządzeniu takie rozwiązanie zapisano w § 9 ust. 3 (w zamian za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby policjant otrzymuje dzień wolny w innym dniu tygodnia). W obecnym kształcie (§ 8) za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby policjantowi przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze, co oznacza, że zniknął obowiązek zwrócenia policjantowi dnia wolnego w innym dniu tygodnia. W sytuacji, kiedy policjant w dniu wolnym zostanie wezwany do służby np. na godzinę bądź dwie, tracąc przy tym okazję na spędzenie tego dnia z rodziną, przełożony nie będzie się już martwił, jak mu ten dzień zwrócić. Sprawę załatwi wpisanie do ewidencji służby owej godziny bądź dwóch, bez uwzględniania – rzecz jasna – czasu i kosztów poświęconych na dojazd. W dyskusji, ZG doszedł do wniosku, że najprostszym rozwiązaniem tej sytuacji będzie przywrócenie przepisu, który w starym rozporządzeniu zapisany był w § 9 ust. 3.

W sprawie opóźnień w wypłacie niektórych świadczeń pieniężnych, przewodniczący ZG poinformował o działaniach, jakie podjął wspólnie z Komendantem Głównym Policji i o skutkach tych działań. Przewodniczący zwrócił uwagę, że o takich problemach przewodniczący Zarządów Wojewódzkich powinni informować na bieżąco.

W sprawie zakupu dla policjantów szczepionek przeciwko grypie, przewodniczący ZG poinformował, że mają być one zakupione w ramach środków pozostających w dyspozycji Komendantów Wojewódzkich i Komendantów Szkół. Ma to się wiązać z aneksowaniem umów podpisywanych przez tych komendantów z podmiotami opieki medycznej.

W dyskusji poświęconej wątpliwościom sygnalizowanym przez policjantów jeśli chodzi o podstawę prawną nakładania mandatów za niestosowanie się do ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych, Zarząd Główny dostrzegł konieczność wystąpienia do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o opracowanie wytycznych, które rozwiałyby te wątpliwości. Zarząd Główny podzielił obawy policjantów zwracających uwagę na niejednolitość orzecznictwa sądów rozpatrujących odwołania od nałożonych mandatów.

Źródło: Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

W załączniku pismo MSWiA Nr DB-W-078-21/2020 z 12 października 2020 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *