Menu Zamknij

Uchwała Nr 38/09 z dn. 01.10.2009 r.

U C H W A Ł A Nr 38/09 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego postanawia wystąpić do Przewodniczącego ZW FZZ woj. zachodniopomorskiego Marka Suchomskiego wiceprzewodniczącego Komisji Dialogu Społecznego o wystąpienie do Przewodniczącego WKDS woj. zachodniopomorskiego o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego woj. zachodniopomorskiego, w celu odbycia debaty na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej i kadrowej policji zachodniopomorskiej z uwzględnieniem wszczętej procedury odwoławczej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Jednocześnie wnosimy o zaproszenie na ww. posiedzenie następujących osób:
1/ Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
2/ Posłów i Senatorów ziemi zachodniopomorskiej
3/ Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego
4/ Marszałka Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
W dniu 30 września br. do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego dotarły wiadomości medialne o zamiarze wystąpienia generalnego inspektora Andrzeja Matejuka, Komendanta Głównego Policji z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o odwołanie nadinsp. Tadeusza PAWLACZYKA, ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kierując się uprawnieniami ustawowymi i statutowymi jest przekonany, że odwołanie nadinsp. Tadeusza Pawlaczyka z zajmowanego stanowiska jest sprzeczne z interesem polskiej i zachodniopomorskiej Policji.

W dobie kryzysu jaki dotknął polską Policję, odwołanie tak doświadczonego, wieloletniego Komendanta Wojewódzkiego Policji /w Lesznie, w Poznaniu oraz w Szczecinie/ nie może znaleźć zrozumienia i akceptacji Naszej Organizacji.

W okresie przemian ustrojowych Generał Pawlaczyk, włączył się w nurt przemian, które po wielu latach stworzyły z Policji formację demokratyczną, otwartą na ludzi i ich problemy.

Nadinspektor Tadeusz Pawlaczyk realizując zadania służbowe prezentuje bardzo duży profesjonalizm, otwartość na problemy policjantów, zdolność tworzenia dobrej atmosfery służby i pracy oraz umiejętność przyjmowania argumentów innych osób, którym na sercu leży bezpieczeństwo mieszkańców ziemi zachodniopomorskiej. Jest człowiekiem lojalnym, który potrafi prezentować niezależne poglądy nie nadużywając zaufania do swoich przełożonych.

Kierując zachodniopomorską Policją nawiązał bardzo dobre relacje z władzami województwa oraz organami samorządowymi wszystkich szczebli, co pozwoliło pozyskać dodatkowe środki na funkcjonowanie Policji oraz podnieść zaufanie lokalnej społeczności do Naszej Formacji.

Z informacji, jakie uzyskał Zarząd Wojewódzki wynika jednoznacznie, że również Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, z którym Generał Pawlaczyk współpracował stojąc przez kilka lat na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, bardzo pozytywnie ocenia jego postawę i służbę. 

W czasie kryzysu, który tak boleśnie dotknął Naszą Formację zawodową, mimo wielu problemów potrafi współpracować z szeregiem instytucji, organów i innych organizacji, w tym z Zarządem Wojewódzkim, co przekłada się na dobre efekty osiągane przez podwładnych oraz zapobiega protestom organizacji związkowych działających w środowisku.

Zarząd Wojewódzki z dużym niepokojem i obawą obserwuje, co aktualnie dzieje się w Policji, która boryka się z ogromnym brakiem środków finansowych na funkcjonowanie oraz zaspokojenie ustawowych świadczeń i innych należności dla funkcjonariuszy.

Generał Tadeusz Pawlaczyk jest gwarantem, że możliwe jest przejście przez ten okres bez zbędnych zawirowań, co powinno być wzięte pod uwagę przez decydentów, od których zależy los człowieka, który dla Polski oddał większość swego dorosłego życia.

Zarząd Wojewódzki ma szczerą nadzieję, że przy ocenie Komendantów Wojewódzkich Policji nie będą brane pod uwagę jedynie elementy zaufania, które były już wcześniej wykorzystywanie przez Komendantów Głównych Policji, a które to krzywdziły policjantów oddanych służbie, zasługujących na uznanie i szacunek ze strony przełożonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *