Menu Zamknij

Postęp ? Wciąż niewystarczający.

Robimy kolejny krok na drodze negocjacji. Ale nie jest to jeszcze to na co czekamy i co pozwoli podpisać porozumienie i zakończyć protest.

DB-W-078-19/2022

Warszawa, dnia 1 grudnia 2022 r.

Pan

Rafał Jankowski

Przewodniczący Zarządu Głównego

Niezależnego Samorządnego Związku

Zawodowego Policjantów

Szanowny Panie Przewodniczący,

mając na uwadze rozwiązania przyjęte w uchwalonej przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, uprzejmie informuję co następuje.

Zastosowanie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023 dla funkcjonariuszy do obliczania uposażeń od dnia 1 marca 2023 r. oraz mechanizmu wyrównującego uposażenia za styczeń i luty 2023 r. oznacza, że faktyczna podwyżka od 1 marca 2023 r. wynosić będzie 639 zł (z nagrodą roczną).

Tak więc, w celu zagwarantowania powyższego wzrostu uposażeń konieczne będzie zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów o 0,061 i tym samym opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (resort swia rozpoczął już prace w tym zakresie).

W przedmiotowym projekcie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie policjantów ustalona zostanie na poziomie 4,290, co w konsekwencji przełoży się na wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia z kwoty 6.829 zł do kwoty 7.468 zł, tj. więcej o 639 zł.

Z poważaniem

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Maciej Wąsik

Sekretarz Stanu

– podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym –

źródło: biuro prasowe ZG NSZZP.

link do tekstu: