Menu Zamknij

Polski Ład a uposażenia funkcjonariuszy – objaśnienia z KWP Olsztyn

Publikujemy dokument sporządzony przez Wydział Finansów KWP w Olsztynie, który przybliża jakie zmiany wprowadzane są przez „Polski Ład”.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2022 roku nowych przepisów podatkowych wprowadzanych ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw tzw. ,,POLSKI ŁAD” zwracam się z prośbą o poinformowanie podległych funkcjonariuszy i pracowników o podstawowych założeniach oraz ryzyku związanym ze zmianą przepisów. Wprowadzone od nowego roku zmiany dotyczą m.in. progów dochodowych, wysokości kwoty wolnej od podatku, wyłączenia możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, wprowadzenia innych ulg związanych z wypłata wynagrodzenia/uposażenia i mogą spowodować konieczność dokonania w kolejnym roku podatkowym znacznej dopłaty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł

Oznacza to zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 425 zł miesięcznie – obecnie stawka wynosi 43,76 zł miesięcznie. W przypadku uzyskiwania przychodu z dwóch źródeł każdy pracownik/funkcjonariusz musi wskazać na druku PIT-2, który płatnik ma odliczać kwotę zmniejszającą podatek. W przypadku dwóch płatników odliczających kwotę zmniejszającą podatek równocześnie (np. ZUS i pracodawca), po zakończonym roku w rozliczeniu podatkowym pracownik/funkcjonariusz będzie musiał zwrócić do Urzędu Skarbowego kwotę 5.100 zł. Jeżeli pracownik/funkcjonariusz chciałby skorygować swoje dane (zrezygnować z kwoty zmniejszającej podatek), to powinien złożyć PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia/uposażenia.

2. Zmiana drugiego progu podatkowego

Wyższa stawka opodatkowania 32% będzie obowiązywała od dochodów powyżej 120.000 zł rocznie.

3. Brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej

Do końca 2021 roku od zaliczki na podatek odliczano 7,75 % podstawy wymiaru. Od 01.01.2022 r. składka 9% w pełnej wysokości będzie pobierana od pracownika/funkcjonariusza.

4. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej

Pracodawca będzie naliczał dodatkowe zmniejszenie podstawy opodatkowania o tzw. ulgę dla klasy średniej dla zarabiających w przedziale od 5.701 zł brutto miesięcznie do 11.141 zł brutto miesięcznie (co daje kwotę rocznie od 68.412 zł do 133.692 zł)

Stosowanie przedmiotowej ulgi będzie automatyczne, co oznacza, że do zastosowania ulgi nie jest potrzebny wniosek pracownika/funkcjonariusza. Jeżeli w ciągu roku pracownik/funkcjonariusz utraci prawo do ulgi dla klasy średniej wskutek przekroczenia limitu przychodu lub utraty części przychodu (np. zawieszenie funkcjonariusza, pobieranie zasiłku chorobowego przez pracownika przez znaczną część roku lub nagroda roczna w miesiącu lutym 2022), to całą ulgę po rozliczeniu PIT-u rocznego będzie musiał zwrócić do Urzędu Skarbowego.

Każdy pracownik/funkcjonariusz musi samodzielnie przeanalizować ewentualne zyski i straty płynące z korzystania w trakcie roku z ulgi dla klasy średniej poprzez automatyczne naliczanie jej przez pracodawcę lub złożenie wniosku o rezygnację, tym samym pozostawiając sobie możliwość rozliczenia jej w PIT rocznym. Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

5. Wprowadzenie zerowego PIT-u dla pracujących emerytów

Dotyczy osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (kobieta 60 lat; mężczyzna 65 lat) nie pobierają emerytury i pozostaną na rynku pracy oraz podlegają ubezpieczeniu społecznemu. NIE DOTYCZY FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Zwolnione z podatku dochodowego będą przychody ze stosunku pracy do wysokości 85.528 zł. ULGA BĘDZIE ZASTOSOWANA WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK pracownika stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

6. Wprowadzenie nowych ulg dla podatników:

„Rodzina 4+”- dla podatników posiadających co najmniej czworo dzieci – Wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma

,,Na powrót”- dla powracających z zagranicy – Wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma

Wszelkie wnioski i oświadczenia będzie można złożyć do Sekcji Wydatków Osobowych Wydziału Finansów najpóźniej do 17-ego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzenia/ uposażenia (np. złożenie wniosku w styczniu, będzie skutkowało niestosowanie/stosowaniem ulgi w miesiącu lutym). Pełną informację na temat zmian podatkowych w 2022 r. można uzyskać na stronach internetowych www.gov.pl i www.podatki.gov.pl oraz krajowej informacji podatkowej pod nr telefonu 22-765-64-64 oraz 22-330-03-30. Biorąc pod uwagę ogólną dostępność do informacji o zmianach podatkowych oraz ze względu na duże obciążenie pracą Wydziału Finansów związaną z: zakończeniem roku budżetowego 2021, koniecznością terminowego sporządzenia informacji podatkowej PIT 11, koniecznością terminowego naliczenia dodatkowych nagród rocznych za 2021 r., pracownicy Sekcji Wydatków Osobowych nie będą udzielać informacji o zasadach i uprawnieniach do wyżej wymienionych ulg oraz nie będą dokonywać „symulacji” wynagrodzeń/uposażeń. Załączniki do niniejszego pisma będą wkrótce zamieszczone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Z poważaniem
Naczelnik Wydziały Finansów
KWP w Olsztynie

 

 źródło: https://zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/3148-polski-lad-a-uposazenia-funkcjonariuszy-kwp-w-olsztynie-objasnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *