Menu Zamknij

Komunikat – Akcja protestacyjna

 

                                                                                     K O M U N I K A T 

                                Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej

W związku z niesatysfakcjonującymi środowisko policyjne negocjacjami, które jak dotąd nie zagwarantowały spełnienia postulatów skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez organizacje związkowe reprezentujące interes funkcjonariuszy służb mundurowych i nie podpisanie do chwili obecnej stosownego porozumienia, Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął w dniu 27 czerwca 2018 r. decyzję o wszczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Powołał Komitet Protestacyjny, przyjął harmonogram działań protestacyjnych oraz strategię dotyczącą dalszych negocjacji ze stroną rządową.

Decyzja o wszczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej przyjęta została jednogłośnie. Za podjęciem akcji protestacyjnej opowiedzieli się przedstawiciele wszystkich zarządów wojewódzkich w kraju. (sic!) Świadczy to o tym, że w sprawach najważniejszych dla naszego środowiska NSZZ Policjantów, bez względu na różnice zdań prezentowane niekiedy przez liderów poszczególnych zarządów wojewódzkich, wykazał niebywałą jedność w sprawach dotyczących policjantów.

Jednoznaczne wyniki ankiety referendalnej – 99% za protestem z ok. 30 000 nadesłanych ankiet – przeprowadzonej w środowisku policyjnym, Zarząd Główny NSZZ Policjantów od dnia 10 lipca 2018 r. uruchomi działania polegające na stosowaniu pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne. Związkowi zależy na tym, by w efekcie stosowania tej formy protestu zwiększył się udział pouczeń w stosunku do ilości nakładanych mandatów karnych. Ważne jest też to, żeby wszystko odbywało się z poszanowaniem obowiązujących przepisów. Zarządy Wojewódzkie będą monitorowały sytuację na terenie poszczególnych garnizonów i zapewnią wsparcie policjantom, którzy z powodu udziału w proteście zetkną się z represjami.

W harmonogramie działań protestacyjnych zawarte zostały wszystkie formy, które w mniejszym lub większym stopniu zaaprobowali i wskazali policjanci biorący udział w referendum. Na wrzesień planowana jest manifestacja w Warszawie.

W przyjętym harmonogramie wymieniono cały katalog działań, które Zarząd Główny może wykorzystać, by skłonić stronę rządową do podjęcia rzeczywistych działań naprawczych w Policji. Z ilu form protestu Zarząd Główny będzie zmuszony skorzystać w praktyce zależy tak naprawdę od podejścia Rządu do postulatów wymienionych w swojej wcześniejszej uchwale (95/VII/2018 z dnia 13 marca 2018 r.).

Z ramienia Zarządu Głównego za realizację wszystkich działań protestacyjnych i za kontynuowanie rokowań oraz za związaną z tym politykę informacyjną, w tym akcje o charakterze medialnym, odpowiadać będzie Komitet Protestacyjny złożony z członków Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i członków Zespołu Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W ramach nadanych uprawnień Komitet Protestacyjny udzielał będzie m.in. instrukcji, co do sposobu prowadzonych działań, koordynować będzie też działania podejmowane na poziomie poszczególnych garnizonów. Wszelkie komunikaty w tej sprawie zamieszczane będą na stronie Zarządu Głównego i stronach Zarządów Wojewódzkich bądź przesyłane za pośrednictwem właściwych Zarządów Terenowych.

Zgodnie z zapisami Statutu NSZZ Policjantów, konsekwencją podjętej akcji protestacyjnej jest oflagowanie jednostek Policji i oznakowanych radiowozów. Należy przy tym pamiętać, że oflagowanie nie jest formą protestu, tylko symbolem świadczącym o proteście.

Informujemy, że kontynuowanie rozmów ze stroną rządową uważamy za priorytet, a podjętą akcję protestacyjną zakończymy, jeżeli nastąpi podpisanie porozumienia dającego gwarancję realizacji naszych postulatów.

 

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *