Menu Zamknij

Informacja dotycząca Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o Zmianie Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.

W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami Funkcjonariuszy Służb Mundurowych i byłych Funkcjonariuszy Służb Mundurowych dotyczących Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o Zmianie Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 30.12.2016r., poz. 2270),tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”, informuję, że rozpoczęcie indywidualnej drogi sądowej będzie możliwe nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA wydanej w przedmiocie obniżenia świadczenia emerytalnego bądź rentowego.  Wraz z tą decyzją powinno być załączone pouczenie o możliwości zaskarżenia tej decyzji ze wskazaniem Sądu do jakiego decyzję będzie można zaskarżyć, a także w jakim terminie to uczynić.

Odwołanie od wskazanej wyżej decyzji będzie można wnieść do Sądu Okręgowego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA. Należy podkreślić, że postępowanie w w/w sprawie jest dwuinstancyjne, a zatem od wyroku Sądu I Instancji zarówno organowi rentowemu, jak i emerytowi czy renciście, będzie przysługiwała apelacja do Sądu Wyższej Instancji. Od wyroku Sądu II Instancji może przysługiwać skarga kasacyjna. Jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, do którego sporządzenia koniecznym jest skorzystanie z usług adwokata albo radcy prawnego (tzw. przymus adwokacki). Istotne jest jednak to, że skarga kasacyjna nie wstrzymuje wykonania wyroku, a wyrok nawet w przypadku skierowania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej na rozprawę, jest prawomocny i wykonalny.

Należy podkreślić, iż w przypadku wykorzystania pełnej drogi krajowej emeryt bądź rencista niezadowolony z treści orzeczenia będzie mógł wnieść indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Na wniesienie takiej skargi obywatel ma 6 miesięcy od wydania wyroku przez Sąd II Instancji lub orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy.

Należy podkreślić, że wskazana wyżej ustawa, budząca szereg emocji, faktycznie może naruszać Konstytucję, którą sądy powszechne powinny stosować bezpośrednio, co deklarują. Ustawa dezubekizacyjna narusza prawa nabyte Funkcjonariuszy Służb Mundurowych. Treść decyzji obniżającej wysokość emerytury z uwagi na służbę dla konkretnych Instytucji przed 1989 rokiem, może być traktowana jako niedopuszczalna sankcja karna wobec obywatela, bez wydania wyroku w jego sprawie. W konsekwencji stosowanie takiej ustawy może być traktowane, jako zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej mimo indywidualnego charakteru każdej ze spraw, które rozpoznawać będzie organ rentowy.  Są to jedne z wielu zarzutów, które Sądy powinny wziąć pod uwagę analizując legalność stosowania ustawy dezubekizacynej.

Na marginesie wskazać należy, że przed wydaniem decyzji, o której mowa powyżej, emeryci i renciści mogą powoływać się na art. 8 a ustawy dezubekizacyjnej i składać wnioski w tym trybie,  wskazując, że rzetelnie wykonywali zadania i obowiązki po 12 września 1989 roku z narażeniem zdrowia i życia, a także wskazując na krótkotrwałość służby w poprzednim systemie oraz zasługi w służbie i budowaniu demokratycznego Państwa prawa.  Postępowanie to będzie odbywać się w trybie administracyjnym, odpowiednie zastosowanie będzie miał kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa jednak nie wyjaśnia szczegółów w jakiej procedurze właściwy Minister będzie badał wnioski. Co więcej można mieć wątpliwości co do rzetelności prowadzonych postępowań , w sytuacji gdy postępowania te mogą dotyczyć tysięcy byłych Funkcjonariuszy Służb Mundurowych i powinny być prowadzone po szczegółowym zapoznaniu się z historią służby każdego funkcjonariusza z osobna, a czas nagli. Również w dyskusji dotyczącej skuteczności tego trybu, ważkim wydaje się argument dużych oszczędności budżetowych wywołanych uchwaleniem ustawy dezubekizacyjnej, a tym samym  być może brakiem woli korzystania przez organ rentowy z tego artykułu, również z uwagi na napięty budżet Państwa.

W przypadku woli skorzystania z usług adwokackich w tej życiowej dla wielu z Państwa sprawie, proszę o kontakt z moją kancelarią – matlak-turska.pl. Chciałem podkreślić, że ustawą dezubekizacyjna jako kancelaria zajmujemy się od wielu miesięcy, wspierając Związek Zawodowy NSZZ Policjantów.  Tematyką Służb Mundurowych, kancelaria przeze mnie prowadzona zajmuje się od 10 lat, w tym stale współpracuje z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów oraz Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na decyzję Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego, związek ten pokryje koszty porad prawnych ( do dnia 31.05.2017r. ) udzielanych przez moją kancelarię, dotyczących ustawy dezubekizacyjnej osobom, które są lub były członkami tego Związku w woj. zachodniopomorskiego.

                                                                                            Kacper Matlak

                                                                                               Adwokat

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *