Menu Zamknij

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w przedmiocie waloryzacji wynagrodzeń

Uprzejmie informuję, że Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił jednomyślnie, iż nie będzie podejmował współpracy z przedsiębiorstwem „Omega” Kancelarie Prawne Sp. z o.o. w przedmiocie kierowania pozwu zbiorowego dot. waloryzacji.

Zarząd podjął uchwałę treści wskazanej powyżej po szczegółowej analizie projektu umowy zaproponowanego przez przedsiębiorstwo „Omega”, a także w wyniku analizy prawnej dot. wysokości ryzyka kierowania sprawy na drogę postępowania Sądowego. W tym celu Zarząd Wojewódzki zlecił wykonanie opinii prawnej.

Podejmując taką decyzję Zarząd miał na względzie wysokie ryzyko przegrania sprawy przez policjantów, a także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dot. waloryzacji płacy sędziów. W związku z tym Zarząd Wojewódzki uznał, że należy wstrzymać się z kierowaniem pozwu zbiorowego, oczekując na wynik bliźniaczej sprawy skierowanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, która aktualnie jest zawieszona.

Jednakże Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego przygotował wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w przedmiocie waloryzacji wynagrodzeń. Celem złożenia takiego wniosku jest uniknięcie przedawnienia ewentualnych roszczeń policjantów, które może mieć miejsce, w sytuacji gdy policjanci nie skierują, ani pozwu ani zawezwanie do próby ugodowej. Skutkiem zawezwania do próby ugodowej jest bieg terminu przedawnienia nieprzeterminowanych roszczeń na nowo, od momentu złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej tj. od momentu wysłania przez policjanta takiego wniosku Poczta Polską (liczy się data stempla pocztowego) albo od momentu złożenia wniosku bezpośrednio w Sądzie.

Dlatego Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów  przygotował projekt wniosku wraz z objaśnieniami, które należy złożyć do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, wraz z wnioskiem należy złożyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 40 zł. Skuteczność wniosku uzależniona jest od obecności składającego wniosek policjanta na posiedzeniu dot. jego rozpatrzenia. Trwa to kilka minut i można przewidywać, że nie zakończy się powodzeniem, ale obecność policjanta jest obowiązkowa, w przypadku niestawiennictwa wniosek traktuje się jako niezłożony, nie wywołujący żadnych skutków.

Pismo należy złożyć w pięciu egzemplarzach tj. dla wszystkich uczestników postępowania oraz Sądu. Wszystkie odpisy pisma należy podpisać.

Wpis sądowy można uiścić znakami sądowymi, które są do nabycia  w kasach sądów. Wówczas znaki o wartości 40 zł. należy nakleić na wniosek. Opłaty można również dokonać przelewem bankowym na numer rachunku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 92 1010 1599 0526 7622 3100 0000 wskazując tytuł tej opłaty „opłata sądowa za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej dot. waloryzacji”, a następnie załączyć dokument potwierdzający przelew do wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *