Menu Zamknij

Informacja z narady służbowej 14-15 kwietnia 2014 roku

Prezentujemy wystąpienia przedstawicieli ZG NSZZ Policjantów podczas odbywającej się w dniach 14-15 kwietnia narady służbowej kadry kierowniczej Policji.

W pierwszym dniu obrad, w krótkiej dyskusji po wystąpieniu ministra Sienkiewicza głos zabrał m.in. Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nems, który zapytał o możliwość wejścia w życie zmodyfikowanych zasad naliczania dodatku stażowego. W odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych stwierdził, że otrzymane w tej sprawie dokumenty z Komendy Głównej Policji „wymagają analizy budżetowej”. Kierownictwo MSW chciałoby móc powiedzieć „tak” w sposób odpowiedzialny, ponieważ decyzja dotyczy środków wakatowych i musi to jeszcze trochę potrwać.

W drugim dniu obrad, najważniejsze sprawy wynikające z bieżącej działalności NSZZ Policjantów przedstawili Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nems i Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Tomasz Krzemieński. Przewodniczący ZG zauważył, że rok 2013 był okresem wielu istotnych wydarzeń w polskiej Policji i w związku zawodowym policjantów. W rok ten wchodziliśmy z nadzieją na dobrą współpracę z kierownictwem Policji, opartą na zasadach wzajemnego poszanowania i partnerskich zasadach. Zasady współpracy zostały opisane w zawartym 6 grudnia 2013 roku porozumieniu Komendanta Głównego Policji z ZG NSZZ Policjantów, które dzisiaj ZG ocenia bardzo pozytywnie. Przewodniczący ZG podziękował Komendantowi Głównemu Policji za „odważną decyzję” o podpisaniu porozumienia, a także za współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów, w tym przygotowywanie wspólnego projektu w sprawie dodatku za wysługę lat oraz w sprawie regulacji dodatków służbowych i funkcyjnych. Podkreślił, że budującym jest, że wypracowane zasady są pomocne w budowaniu właściwych relacji na szczeblu komend wojewódzkich Policji. W tym kontekście przywołał porozumienie o współpracy między NSZZ Policjantów a kierownictwem służbowym zawarte niedawno w Opolu. Przewodniczący ZG pozytywnie ocenił relacje przełożony – podwładny w woj. opolskim, kierując za zauważone tam pozytywne zmiany podziękowania do Pani insp. Ireny Doroszkiewicz – Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W dalszej części swojego wystąpienia Przewodniczący ZG skierował zaproszenie do współpracy na wszystkich szczeblach przy organizacji obchodów 95 rocznicy powołania Policji Państwowej, w tym Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego oraz zaapelował o wsparcie i pomoc w organizacji przyszłorocznego jubileuszu 25-lecia NSZZ Policjantów. Wspólnych działań wymagać będzie również przygotowanie nowego, spełniającego aktualne oczekiwania programu grupowego ubezpieczenia dla policjantów i pracowników Policji. Kończąc, przewodniczący ZG jeszcze raz podziękował za dobrą współpracę w 2013 roku Komendantowi Głównemu Policji, jego zastępcom, Komendantom Wojewódzkim Policji i wszystkim, którzy wspierają polską Policję.
Wiceprzewodniczący ZG odniósł się do zmian w przepisach będących w zainteresowaniu NSZZ Policjantów. Tezy wystąpienia w tym zakresie:
•    Ustawa o L-4. Minister Spraw Wewnętrznych w swojej wypowiedzi w pierwszym dniu narady zarzucił związkom zawodowym „nieelastyczność”, gdy tymczasem były one gotowe do daleko idącego kompromisu i nie kwestionowały działań kontrolnych proponowanych w ustawie, proponowały też okres karencji, w którym zwolnienie lekarskie przez określoną liczbę dni pozostawałoby pełnopłatne. Analogiczną propozycję złożył w Sejmie wiceprzewodniczący komisji spraw wewnętrznych, niestety bez skutku. Ustawa została uchwalona, a jest zła i krzywdząca dla środowiska. NSZZ Policjantów będzie zabiegał o jej nowelizację poprzez wprowadzenie wnioskowanego uprzednio okresu karencji (30 dni).
•    Projekt obywatelski ustawy o płatnych nadgodzinach oraz ekwiwalencie finansowym za służbę pełnioną w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Projekt ten jest przygotowywany przez kancelarię prawną, z którą zawarta została stosowna umowa. Jest on konsekwencją uchwalenia ustawy o L-4. Już na etapie jej procedowania związki zawodowe podkreślały, że nie można przyjmować rozwiązań z kodeksu pracy wybiórczo, tzn. ustalić stawkę za okres pobytu na zwolnieniu lekarskim na poziomie 80 %, nie regulując zarazem kwestii, których dotyczy projekt obywatelski.
•    Ustawa modernizacyjna. Zdaniem NSZZ Policjantów istnieje pilna konieczność uchwalenia nowej ustawy modernizacyjnej, określającej przede wszystkim fundamentalną z punktu widzenia związku zawodowego kwestię wzrostu płac. W okresie lat 2010 – 2014 średni wzrost płacy funkcjonariusza wyniósł 60 złotych brutto. Efekty wcześniejszej ustawy modernizacyjnej z lat 2007 – 2009 zostały w dużej mierze zaprzepaszczone. NSZZ P otrzymał projekt nowej ustawy od jednego z ugrupowań parlamentarnych.
•    Dodatek stażowy. Wypowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych na ten temat po raz kolejny jest niejasna. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ciągle coś się nam zabiera nic nie dając w zamian. Zmienione zasady naliczania dodatku stażowego w momencie ich wprowadzenia nie rodzą żadnych skutków finansowych, dziwi więc brak pozytywnej decyzji w tej sprawie.
•    Łączenie emerytury z rentą. Ubiegłoroczny projekt w tej sprawie został podzielony na dwie części, z których procedowana jest obecnie tylko ta dotycząca komisji lekarskich. Oznacza to, że w kwestii łączenia emerytury z rentą na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło i mamy nadzieję, że tak pozostanie.

Po wypowiedziach przedstawicieli ZG NSZZ Policjantów Komendant Główny Policji podziękował związkom zawodowym za współpracę, zauważając, że nie zawsze jest ona łatwa, ale służy obu stronom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *