Menu Zamknij

Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z uprzejmą prośbą o przedstawienie opinii w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,  poz. 854, z późn. zm.), tj. do dnia 3 marca 2014 r. Projekt został przygotowany na bazie procedowanego w ramach uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zawierał zmiany w zakresie komisji lekarskich, rent, prewencji rentowej i aktywizacji zawodowej funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, a także przepisów dotyczących pomocy w budownictwie mieszkaniowym

Projekt ten uległ podziałowi, ze względu na stanowisko Rządowego Centrum Legislacji, które w trakcie konsultacji uznało za zasadne rozdzielenie materii w nim zawartej na dwa projekty, z których jeden regulowałby wyłącznie problematykę komisji lekarskich.

Proszę o przekazanie stanowiska względem projektu również w wersji elektronicznej na adres dep.prawny@msw.gov.pl

Departament Prawny MSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *