Menu Zamknij

Informacja ze spotkania FZZSM z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego PiS

11 lipca 2013 roku w Sejmie RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość .  Ze strony FZZSM w spotkaniu udział wzięli:

– Tomasz Krzemieński – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

– Józef Partyka – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

– Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

– Krzysztof Oleksak –Przewodniczący ZK Związku Zawodowego Strażaków „Florian”;

– Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;

– Zbigniew Głodowski – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Ze strony Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w spotkaniu uczestniczyli:

– poseł Jarosław Zieliński, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Wewnętrznych;

– poseł Piotr Polak, członek Komisji Spraw Wewnętrznych.

Przedstawiciele FZZSM podziękowali reprezentantom KP PiS za udział w spotkaniu, po czym przedstawili syntetyczne informacje w sprawie obecnego protestu Federacji, podkreślając, że jego główną przyczyną był sposób procedowania przez MSW projektów ustaw w sprawie zwolnień lekarskich, rent inwalidzkich i komisji lekarskich oraz świadczeń odszkodowawczych. Zwrócono uwagę na kilkuletni brak waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, niweczący w dużym stopniu efekty ustawy modernizacyjnej z lat 2007 – 2009. Zauważono, że kierowanie środków z wakatów na bieżące funkcjonowanie służb nie może być zaakceptowane przez związki zawodowe. Odnosząc się do projektu ustawy ws. L-4, reprezentanci Federacji przedstawili posłom PiS dane dotyczące zwiększonej liczby zwolnień ze służby w formacjach podległych MSW w latach 2010 – 2012, wskazujące na dodatkowe wydatki z budżetu wynikające z forsowania przez rząd niekorzystnych dla funkcjonariuszy rozwiązań. Przyjęcie przez parlament ustawy w sprawie zwolnień lekarskich w przesłanym do sejmu kształcie spowoduje, że funkcjonariusze znajdą się w gorszej sytuacji niż pracownicy korzystający z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy, nie mając płatnych nadgodzin ani ekwiwalentu za służbę w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne. Propozycje MSW zmierzają de facto do niwelacji odrębnych systemów dla służb mundurowych. Poinformowano także o działaniach protestacyjnych FZZSM, w tym o możliwym udziale w protestach organizowanych wspólnie przez Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ „Solidarność”.

Odnosząc się do wypowiedzi reprezentantów Federacji, poseł Jarosław Zieliński podkreślił, że stanowisko PiS jest jasne, gdyż ugrupowanie to broni odrębnego systemu emerytalnego funkcjonariuszy. Przypomniał, że PiS zapowiedziało nową ustawę modernizacyjną dla służb mundurowych, której projekt złożono w sejmie, ale z przyczyn politycznych nie został wówczas rozpatrzony. Projekt ten obecnie częściowo się zdezaktualizował i poseł zaapelował do związków zawodowych wchodzących w skład FZZSM o pomoc przy jego kształtowaniu. Co do kwestii projektu w sprawie L-4, Prawo i Sprawiedliwość uważa go za złe rozwiązanie. Poseł Jarosław Zieliński zwrócił się do Federacji o przekazanie argumentów przeciwko temu projektowi, które mogłyby być pomocne podczas debaty sejmowej. Zwrócił uwagę, że dobry stan służb mundurowych leży w interesie wszystkich.

W dalszej części spotkania przedstawiciele FZZSM wyrazili swój sceptycyzm co do realności zawartego w projekcie ustawy ws. L-4 rozwiązania przewidującego wypłatę dodatkowych nagród dla funkcjonariuszy pełniących służbę za osoby nieobecne z powodu choroby, zwracając uwagę na chroniczne niedoszacowanie budżetów formacji podległych MSW. Poinformowali też o propozycji 90-dniowej karencji, w toku której uposażenie funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim pozostawałoby pełnopłatne. Reprezentant NSZZ FSG zaproponował ponadto posłowi Piotrowi Polakowi wchodzącemu w skład podkomisji zajmującej się nowelizacją ustawy o Policji wynikającą z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (druk sejmowy nr 387) przekazanie opinii prawnej, popierającej zastosowanie rozwiązań korzystnych dla wszystkich służb mundurowych.

Tomasz Krzemieński

 {joomplucat:26 limit=400|columns=4}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *