Menu Zamknij

Spotkanie w Bukareszcie z udziałem Przewodniczącego Mariana Boguszyńskiego

W dniach 20 – 21 lutego 2013 roku w Bukareszcie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych Policji z Polski, Rumunii, Hiszpanii i Bułgarii w ramach projektu europejskiego pod nazwą „Rola aktywnego starzenia się w życiu zawodowym policjantów”.

W spotkaniu wzięła udział ośmioosobowa reprezentacja NSZZ Policjantów pod kierownictwem Grzegorza Nemsa – Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ P. Podobnie jak realizowany w latach 2011 – 2012 projekt dotyczący prawa do negocjacji zbiorowych pracowników służb bezpieczeństwa publicznego, również i obecne przedsięwzięcie odbywa się przy pomocy firmy Formac Polonia ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie bukareszteńskiego spotkania eksperci wszystkich delegacji przedstawili stosunki pracy w kontekście zmian demograficznych oraz regulacje prawne i negocjacje z rządem w poszczególnych krajach dotyczące tzw. zarządzania wiekiem. Z kolei eksperci zewnętrzni omówili zmiany wprowadzone w systemie prawnym UE w obliczu starzenia się społeczeństwa oraz praktyczne sposoby aktywnego starzenia się, które mogą być realizowane w Policji, a także zwrócili uwagę na potrzebę zachowania równowagi między pracą a życiem rodzinnym i właściwą strategię zarządzania wiekiem jako główne środki zaradcze w obliczu starzenia się społeczeństwa.

Delegacja polska zarówno w wygłoszonym referacie, jak i podczas dyskusji podkreślała konieczność zwiększenia zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych policjantów, utrzymania dodatkowych urlopów wypoczynkowych ze względu na wiek i staż służby oraz bardziej liberalnego podejścia do urlopów szkoleniowych. Inne podnoszone kwestie dotyczyły stworzenia systemu zachęt do dłuższego pozostawania w służbie (np. zwiększenia dodatku za wysługę lat) oraz właściwych relacji międzyludzkich, zwłaszcza wobec osób z dłuższym stażem służby i w starszym wieku. Zwrócono uwagę na stanowiący całkowity dysonans w przepisach dotyczących zarządzania wiekiem w polskiej Policji, którym jest art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji, umożliwiający zwolnienie ze służby policjanta z 30-letnią wysługą emerytalną wbrew jego woli.

W trakcie dyskusji wszystkie delegacje opowiedziały się za utworzeniem programu europejskiego dotyczącego zarządzania wiekiem w Policji. W dyskusji poruszono również szereg problemów, przed którymi stają obecnie poszczególne organizacje członkowskie, związanych przede wszystkim z uprawnieniami emerytalnymi, płacami i dialogiem społecznym między stroną rządową a związkami zawodowymi. Dużo miejsca poświęcono także sprawie nadgodzin wypracowanych przez policjantów. Przedstawiciele delegacji bułgarskiej przekazali delegacji polskiej propozycje rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie przygotowywanych obecnie w Bułgarii.

Harmonogram dalszych działań w ramach projektu przewiduje obecnie przygotowanie publikacji zawierającej wspólną strategię postępowania związków zawodowych w obliczu zachodzących zmian demograficznych i wdrażania polityki aktywnego starzenia się w Policji, a następnie tłumaczenie publikacji na języki narodowe partnerów oraz na język angielski i jej dystrybucję. Jesienią 2013 roku planowana jest konferencja podsumowująca.

Po zakończeniu spotkania doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Hiszpańską Konfederacją Policji CEP a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów.

Tomasz Krzemieński
Zdjęcia: Krzysztof Wierzbicki, Formac Polonia

 {joomplucat:9 limit=400|columns=4}

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *